VEDTÆGTER

 

§1.

 

Klubbens navn er ESBJERG DART KLUB- og er hjemmehørende i Esbjerg kommune.

Klubbens formål er at fremme interessen for dart sporten, både på konkurrence plan og på det sociale niveau. Tegningsret for klubben har formanden og kassereren i fællesskab.

 

§2.

 

Medlemskab kan i seniorklubben søges af alle friske drenge og piger mellem 18 og 100 år.

Medlemskab kan i juniorklubben søges af alle friske drenge og piger mellem 10 og 18 år.

Hvis juniorklubben er aktiv er samtlige frivillige samt trænere, der beskæftiger sig med juniorer forpligtet til at aflevere børneattester.

Nye medlemmer kan optages i foreningen, hvis bestyrelsen ikke har indsigelser.

 

§3.

 

Klub kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og skal være betalt senest den sidste i hver måned. Tre måneders kontingentrestance medføre tab af medlemskab. Passive medlemmer betaler et støttebeløb svarende til halv kontingent. En eventuel nedsættelse af kontingent kan vedtages på et ordinært spillermøde.

 

§4.

 

Bestyrelsen er fritaget for at betale kontingent. Ud fra klubbens økonomi kan bestyrelsen dog beslutte at betale et, af bestyrelsen fastsat, kontingent for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

§5.

 

 1. Der indkaldes skriftlig på mail, ved opslag i klubben samt på klubbens facebook side med 14 dages varsel til ordinær generalforsamling, der afholdes inden udgangen af første kvartal.

 2. Stemmeberettiget er aktive medlemmer, med mindst 3 måneders anciennitet og ikke er i restance.

 3. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning hertil, eller hvis ⅔ af samtlige medlemmer skriftlig fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med minimum 6 dages varsel, og for at være beslutningsdygtig skal ⅔ af samtlige medlemmer være repræsenteret. 

§6.

 

Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31 december. Klubbens midler er placeret i Sydbank.

 

§7.

 

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

§8.

 

På den ordinære generalforsamling foretages:

 1. Valg af dirigent/referent.

 2. Formandens beretning.

 3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet.

 4. Indkomne forslag til ændring af love.

 5. Indkomne forslag i øvrigt.

 6. Valg af formand (ulige år).

 7. Valg af kasserer/sekretær (lige år).

 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år).

 9. Valg af suppleanter (hvert år).

 10. Valg af revisor.

 11. Eventuelt.

 

§9.

 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent - valgt af generalforsamlingen. Alle beslutninger vedtages med almindeligt flertal.

 

§10.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på generalforsamlingen.

 

§11.

 

Formanden og Kassereren har den overordnede ledelse af klubbens anliggender. 

§12.

 

Bestyrelsen tager initiativ til at arrangere turneringer, konkurrencer etc. og denne har ret til at supplere sig, hvis den skønner det nødvendigt ved tilrettelæggelse af konkurrencer m.v.

 

§13.

 

Kassereren har prokura. I dennes fravær kan den bestående bestyrelse dog i forening disponere over klubbens midler.

 

§14.

 

Udmeldelse af klubben kan kun ske ved en måneds varsel.

 

§15.

 

Ved holdturneringer udenbys skal deltagerne rejse samlet. Rejsen skal foretages billigst muligt. Hvis en spiller ønsker at rejse selvstændigt, må denne selv afholde alle udgifter.

 

§16.

 

En turneringsleder, som skal forestå alle turneringer samt tilrettelægge de af EDK afholdte mesterskaber, vælges af bestyrelsen.

 

§17.

 

Medlemmer, som kommer i klubben for at spille eller blot for at hygge sig, bør altid sørge for, at der er rent, pænt og udluftet i lokalerne inden disse forlades.

 

§18.

 

Det er forbudt medlemmerne selv at medbringe øl og vand i klubben.

Overtrædelse af dette forbud medføre øjeblikkelig udelukkelse.

 

§19.

 

Opløsning af klubben kan kun vedtages på 2 hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, hvor mindst ⅔ af de fremmødte stemmer herfor.

Ikke forbrugte udloddede midler i tilfælde af klubbens opløsning returneres til spillestedets kommunale fritids- og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.

 

§20

 

Ændringer i vedtægterne kan ske på klubbens ordinære generalforsamling ved at følge reglerne for indsendelse af forslag til generalforsamling, - Se §7. Ved presserende ændringsforslag kan det forelægges bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter bestyrelsen træffer beslutning om evt. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, hvorefter forslaget kan vedtages efter gældende regler for ekstraordinær generalforsamling. - Se §5 stk. 3.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 22/5-1968, med ændringer

d. 14/2-1971, d. 24/3-1972, d. 2/2-1984, d. 6/2-1986, d. 22/2-1988, d. 20/2-2010,

d. 31/1-2015.